Oficjalny portal Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków w Łodzi

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Łodzi


Slider

Wstrzymaj przewijanie Wznów przewijanie
Przejdź do slajdu nr: 1
Przejdź do slajdu nr: 2
Przejdź do slajdu nr: 3
Przejdź do slajdu nr: 4
Przejdź do slajdu nr: 5
Przejdź do slajdu nr: 6
Przejdź do slajdu nr: 7
Przejdź do slajdu nr: 8
Wiatrak w Kocilewie

Ochrona Danych Osobowych - RODO


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (ogólna)
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Siedzibą Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /42/ 631-78-92; adresu e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl; skrytki ePUAP: /WUOZ-Lodz/skrytka.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@wuoz-lodz.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia), realizacji umowy, wydania decyzji/ postanowienia/ pozwolenia  lub zezwolenia/ zaświadczenia, udzielenia informacji publicznej w sprawach należących do właściwości rzeczowej Administratora, prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wpisania lub wypisania obiektu z rejestru.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu, a także przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz dotyczącymi archiwizacji).
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie.
 2. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli wynika z przepisów prawa i jest warunkiem załatwienia sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody, jednak jest niezbędne do załatwienia sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi.
 4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 
Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub klikając LINK.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator WUOZ (2018-07-12 14:18:46)
Informację zmodyfikował(a): Administrator WUOZ (2020-12-17 09:10:25)
Liczba odwiedzin: 17068
Do góryStopka

Zamknij