Oficjalny portal Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków w Łodzi

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Łodzi


Slider

Wstrzymaj przewijanie Wznów przewijanie
Przejdź do slajdu nr: 1
Przejdź do slajdu nr: 2
Przejdź do slajdu nr: 3
Przejdź do slajdu nr: 4
Przejdź do slajdu nr: 5
Przejdź do slajdu nr: 6
Przejdź do slajdu nr: 7
Przejdź do slajdu nr: 8
Wiatrak w Kocilewie

Wojewódzka ewidencja pojazdów zabytkowych


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
INFORMACJA
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, iż w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi zmieniają się kryteria włączania pojazdów do ewidencji zabytków ruchomych województwa łódzkiego. Nowe kryteria mają zastosowanie do wniosków złożonych do WUOZ w Łodzi od dnia 3 czerwca 2024 r. (nowe kryteria z uzasadnieniem do pobrania w pliku poniżej).

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ POJAZDU DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW:


W celu ubiegania się o włączenie karty ewidencyjnej pojazdu do wojewódzkiej ewidencji ruchomych zabytków techniki województwa łódzkiego należy złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi następujące dokumenty:
 1. WNIOSEK o włączenie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków;
 2. KSEROKOPIE DOKUMENTÓW WŁASNOŚCI (oryginały powinny zostać okazane do wglądu pracownikowi WUOZ) poświadczających prawo własności wnioskodawcy do pojazdu, tj. dowód rejestracyjny lub umowa kupna-sprzedaży.
  W przypadku złożenia ww. dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP, gdy pismo przewodnie zostanie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, skany dokumentów, załączone do pisma, są traktowane jak oryginały. Nie będzie wówczas konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu okazania oryginałów dokumentów potwierdzających prawo własności.
 3. KSEROKOPIE DOKUMENTÓW WŁASNOŚCI dowód/certyfikat własności poprzedniego właściciela, dokumenty historyczne, a w przypadku sprowadzenia pojazdu spoza UE – dokument potwierdzający fakt wprowadzenia pojazdu na obszar celny UE;
 4. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej – wyłącznie w sytuacji, gdy właściciel nie posiada dokumentów własności pojazdu lub posiada jedną umowę. Oświadczenie może zostać załączone do wniosku również kiedy konieczne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień (np. o przeprowadzonych pracach/modernizacjach);
 5. KARTĘ EWIDENCYJNĄ RUCHOMEGO ZABYTKU TECHNIKI (w trzech oryginalnych egzemplarzach) wykonaną przez rzeczoznawcę do spraw techniki samochodowej lub przez właściciela ściśle wg wzoru Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz zgodnie z instrukcją opracowywania kart ewidencyjnych zabytków techniki, opublikowaną na stronie internetowej: https://nid.pl/dzialalnosc/gromadzenie-dokumentacji-rejestru-i-ewidencji/ewidencja-zabytkow/

  Treść karty powinna uwzględniać przedstawione kryteria oceny pojazdu oraz zawierać ocenę obiektu w kontekście spełniania kryteriów sformułowanych w art. 3 pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tzn. obiekt jest świadectwem minionej epoki bądź zdarzenia i jego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, oraz obiekt świadczy o kulturze materialnej, charakterystycznej dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentuje poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego).

  UWAGA! KARTY WYKONANE NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I WZOREM NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE! Karta wykonana przez właściciela obiektu powinna być sprawdzona pod względem formalnym i merytorycznym przez uprawnionego rzeczoznawcę;
 6. Wskazane jest załączenie OPINII RZECZOZNAWCY (OCENY TECHNICZNEJ) do spraw techniki samochodowej (eksperta z dziedziny pojazdów zabytkowych), uwzględniającej przedstawione kryteria oceny wartości zabytkowej i dowodzącej, że obiekt spełnia kryteria z art. 3 pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Załączenie opinii rzeczoznawcy jest konieczne w sytuacji, gdy przedłożona karta ewidencyjna nie zawiera danych umożliwiających dokonanie waloryzacji obiektu. Przy czym zaznaczamy, że opinia rzeczoznawcy powinna zawierać nie tylko ustalenie wieku pojazdu i stopnia zachowania oryginalnych części, ale także merytoryczne uzasadnienie, odwołujące się do ww. przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Nie jest konieczne załączenie opinii rzeczoznawcy w sytuacji, gdy wszystkie ww. informacje i merytoryczne uzasadnienie będą zawarte w karcie ewidencyjnej pojazdu.

Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat z tytułu włączenia karty ewidencyjnej pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych. W przypadku wpisu pojazdu do rejestru zabytków ruchomych opłata skarbowa wynosi 10 zł – z tytułu wydania decyzji w sprawie wpisu do rejestru zabytków.

Pliki do pobrania
Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub klikając LINK.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2024-05-10 15:44:06)
Informację zmodyfikował(a): Administrator Główny (2024-05-10 15:52:40)
Liczba odwiedzin: 1542
Do góryStopka

Zamknij