Oficjalny portal Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków w Łodzi

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Łodzi


Slider

Wstrzymaj przewijanie Wznów przewijanie
Przejdź do slajdu nr: 1
Przejdź do slajdu nr: 2
Przejdź do slajdu nr: 3
Przejdź do slajdu nr: 4
Przejdź do slajdu nr: 5
Przejdź do slajdu nr: 6
logo

Deklaracja dostępności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W ŁODZI– OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI
Data publikacji strony internetowej: 15.11.2017 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 10.03.2020 r.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Oświadczenie sporządzono dnia: 30 października 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi.
Informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej w załączniku poniżej

informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrotów klawiszowych służących się przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na nim funkcji
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
– powiększanie czcionki
– ustawienie wysokiego kontrastu
dane teleadresowe siedziby wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków w łodzi wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź
Fax. 42 630 17 83
Tel. 42 631 78 92
e-mail:sekretariat@wuoz-lodz.pl
ePUAP: /WUOZ-Lodz/skrytka

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności - Pana Janusza Komorowskiego
Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi: e-mail: j.komorowski@wuoz-lodz.pl; telefon 42 631 78 92 lub 42 635 80 02.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W ŁODZI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ma swoją siedzibę w zabytkowej kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 99 w Łodzi.
Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się w prześwicie bramy przy ul. Piotrkowskiej 99 w Łodzi. Pomieszczenia biurowe usytułowane są na II i III piętrze budynku a archiwum na IV piętrze. Do sekretariatu usytułowanego na II piętrze oraz do pozostałych pomieszczeń na II i III piętrze budynku prowadzą kręte schody. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia na II piętrze.
Przy schodach do wejścia nie ma podjazdu dla wózków. W budynku nie ma również windy.
Nad wejściem do budynku w prześwicie bramy przy ul. Piotrkowskiej 99 w Łodzi oraz nad wejściami do pomieszczeń biurowych na II i III piętrze nie są umieszczone głośniki systemu naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi nie można skorzystać z tłumacza języka migowego (PJM) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
APLIKACJE MOBILNE
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi nie posiada aplikacji mobilnej.Zapewnienie dostępności do Urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami W myśl art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696) informuję, że funkcję koordynatora do spraw dostępności w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi powierzono Pani Anna Michalak– Zastępcy Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dane kontaktowe:
adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź,
telefon:, 42 631 78 92, 42 635 80 00, 42 635 80 02,
e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl, W temacie wiadomości proszę wpisać słowo: DOSTĘPNOŚĆ.

Zarządzenie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 40/2020 z dnia 29 września 2020 w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 

Pliki do pobrania
Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub klikając LINK.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2021-10-01 13:25:59)
Informację zmodyfikował(a): Administrator WUOZ (2023-02-02 14:17:44)
Liczba odwiedzin: 2009
Do góryStopka

Zamknij