Oficjalny portal Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków w Łodzi

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Łodzi


Slider

Wstrzymaj przewijanie Wznów przewijanie
Przejdź do slajdu nr: 1
Przejdź do slajdu nr: 2
Przejdź do slajdu nr: 3
Przejdź do slajdu nr: 4
Przejdź do slajdu nr: 5
logo
Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Ogłoszenie

23 października 2020
Likwidacja składników majątkowych
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi
 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, działając na postawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz.2004) informuje, iż posiada do zagospodarowania zużyte i zbędne składniki rzeczowego majątku ruchomego. Wykaz składników, o których mowa wyżej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.
Zagospodarowanie zużytych i zbędnych składników majątku odbywa się poprzez:
  1. nieodpłatne przekazanie,
  2. sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składnika w sposób określony w pkt.1,
  3. zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składnikaw sposób określony w pkt. 1 i 2,
  4. likwidację, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składnika w sposób określony w pkt. 1-3.
 
            Nieodpłatne przekazanie lub darowizna może nastąpić jedynie na wniosek podmiotów wymienionych w § 38 i § 39 w/w Rozporządzenia. Wzór wniosku zamieszczony został   w załączniku nr 2 i 3. Pisemny wniosek o przekazanie powinien zawierać wszystkie informacje wymagane § 38 ust. 4 Rozporządzenia, zaś w przypadku wniosku o darowiznę informacje wymagane § 39 ust. 3.
Odbiór składników majątku, które zostaną przekazane lub darowane jednostce nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
Decyzję w przedmiocie przekazania bądź darowizny składników majątkowych poszczególnym jednostkom podejmuje Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków, kierując się kolejnością zgłoszonych wniosków oraz ich treścią, w tym przede wszystkim uzasadnieniem potrzeb wykorzystania składników majątku. Zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w pierwszej kolejności będą uwzględniane potrzeby innych organów lub jednostek, o których mowa w § 1 Rozporządzenia.
 
Pozostałe podmioty, w tym osoby fizyczne mogą ubiegać się o sprzedaż majątku wymienionego w załączniku nr 1 składając pisemną ofertę zgodną z treścią załącznika 4 zawierającą:
  1. Dane oferenta – w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, e-mail, telefon kontaktowy, natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedziby, e-mail, telefon kontaktowy;
  2. Wykaz składnika(-ów) rzeczowego(-ych) majątku ruchomego, którego(-ych) dotyczy wniosek (nazwę składnika, nr inwentarzowy, nr załącznika, lp. z załącznika oraz cenę) objętych ofertą ze wskazaniem ceny za poszczególne składniki majątku;
  3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
oraz załączoną do oferty zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 
Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku WUOZ w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana za poszczególne składniki. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje taką samą, najwyższą cenę dla tego samego składnika, zostanie pomiędzy nimi przeprowadzona aukcja (dopuszcza się formę internetową) i składnik zostanie przyznany oferentowi, który da cenę wyższą.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do zapłaty zaoferowanej kwoty w terminie 4 dni od dnia przybicia oraz do niezwłocznego odebrania zakupionych składników na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego na koszt kupującego i jego staraniem.
 
Wnioski, o których mowa wyżej należy składać do dnia 02.11.2020 r.  drogą mailową na adres: a.leoniak@wuoz-lodz.pl Składniki majątku będą udostępnione do obejrzenia w dniu 29 października w godzinach 10-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu godziny z Panią Agnieszką Leoniak, telefon 42 635 80 03. Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 42 635 80 03.
 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania w każdym momencie możliwości nieodpłatnego przekazania, darowizny, sprzedaży wszystkich lub któregokolwiek z wymienionych składników majątku ruchomego.
 
Łódzki Wojewódzki
Konserwator Zabytków
 
Aleksandra Stępień
 

Pliki do pobrania

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub klikając LINK.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator WUOZ (2020-10-23 12:34:10)
Informację zmodyfikował(a): Administrator WUOZ (2020-10-23 12:42:16)
Liczba odwiedzin: 1020
Do góryStopka

Zamknij