Oficjalny portal Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków w Łodzi

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Łodzi


Slider

Wstrzymaj przewijanie Wznów przewijanie
Przejdź do slajdu nr: 1
Przejdź do slajdu nr: 2
Urząd Miasta
w Byszewach
Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Sprzedaż samochodu marki Renault

2 października 2019
Łódzki Wojewódzki Konserwator ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu marki Renault Thalia
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź
 
 tel.:42 6317892 lub 6358000, fax: 42 630 17 83, mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl
 
ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Thalia, rok produkcji 2004 będącego na wyposażeniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.
 
 1. Sprzedaż przeprowadzona zostanie w formie przetargu publicznego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729).
 2. Przedmiotem ogłoszenia jest: samochód osobowy Renault Thalia;
 • Rok produkcji: 2004;
 • Typ nadwozia: sedan;
 • Przebieg: 216 600 km (stan na 1 października 2019 r.);
 • Silnik: wysokoprężny (dCi); pojemność: 1461 cm3;
 • 5-cio biegowa skrzynia manualna;
 • Ilość miejsc siedzących: 5 (wraz z kierowcą);
 • Kolor: granatowy;
 1. Cena wywoławcza wynosi 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
 2. Oferty pisemne powinny zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
 4. poświadczenie wniesienia wadium przed terminem złożenia ofert w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 450,00 zł).Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Wydział Finansów
  ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź
  Nr rachunku:  66 1010 1371 0099 9913 9120 0000
  z dopiskiem „Sprzedaż auta Renault - wadium”.
  Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy organizatora przetargu.
 5. numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium.
 1. Zbędny składnik majątku podlegający sprzedaży można oglądać w dniach  07-16 października 2019 r. w miejscu jego garażowania po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin z Panem Piotrem Pietrzakiem, tel. 426358002; Kacprem Baer 426358011 lub 426317892 (sekretariat Urzędu). Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży udzielają:
- Pan Piotr Pietrzak, telefon jw.
- Pan Kacper Baer, telefon jw.
 1. Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej w Sekretariacie (pokój nr 5)  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, ul. Piotrkowska 99,  90-425 Łódź w zaklejonej kopercie w terminie do 21 października 2019 r.
            z dopiskiem:
„Oferta kupna samochodu Renault – nie otwierać do 23 października 2019 r. do godziny 10:00"
Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 1. Otwarcie ofert ma charakter jawny i odbędzie się 23 października 2019 r. o godz. 10:00 w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi, ul. Piotrkowska 99,                           90-425 Łódź.
 2. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:
 1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu  lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
 2. nie będzie zawierać danych lub dokumentów, o których mowa w pkt. 4 ogłoszenia lub będą one niekompletne, nieczytelne lub będą budziły inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania  jej za nową ofertę;
 3. o odrzuceniu oferty komisja zawiadomi niezwłocznie oferenta.
 1. Komisja dokona wyboru oferenta w terminie jednego dnia roboczego od dnia otwarcia ofert albo zakończenia aukcji, o której mowa w ust. 11 i 12.
 2. Umowa kupna – sprzedaży zostanie zawarta z oferentem, który zaproponował najwyższą cenę w terminie do 22 listopada 2019 r.
 3. W przypadku ustalenia, że więcej niż jeden oferent zaproponował taką samą cenę, dalsze postępowanie będzie miało charakter aukcji między tymi oferentami.
 4. O miejscu i terminie przeprowadzenia aukcji oferenci, którzy złożyli równorzędne oferty, zostaną zawiadomieni na piśmie.
 5. Wydanie pojazdu Oferentowi nastąpi niezwłocznie po spełnieniu poniższych warunków:
a) zapłaceniu ceny nabycia,
b) zawarciu umowy sprzedaży,
c) podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego składnika majątkowego.
 1. Organizator przetargu nie udziela gwarancji na stan pojazdu ani nie odpowiada za wady ukryte.
 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do 3 dni roboczych                       od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 
 
ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR  ZABYTKÓW

 
Aleksandra Stępień
 
 
 

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub klikając LINK.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator WUOZ (2019-10-02 15:41:06)
Informację zmodyfikował(a): Administrator WUOZ (2019-10-03 09:17:10)
Liczba odwiedzin: 95
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryStopka

Zamknij